Engelska trädgårdar. Svenska trädgårdar. Italienska trädgårdar. Franska trädgårdar. Min egen trädgård. Landskapsarkitektur. Trädgårdsnyheter.
Samtliga foton: Copyright ©Ann Larås (alias Trädgårdsturisten). In English: Please do not copy, reproduce, or otherwise use photographs without permission. Välkommen hit/Ann!!

20 november 2015

Grattis till Hörsalsparken i Norrköping, vinnare av Siena-priset 2015 för bästa landskapsarkitektur.

Anna Wennberg AQ arkitekter, Sergio Maximo AQ, Göran Dahlberg Norrköpings kommun, Elin Samuelsson AQ, Marie Edling, Norrköpings kommun, Torbjörn Aruldson TA plan, Anna Wejde och Cecilia Österholm från Norrköpings kommun – 2015 års Sienapristagare     foto: Jonas Eriksson 
foto: Peter Holgersson


All information i det här inlägget är hämtat från Sveriges Arkitekters hemsida: 

Hörsalsparken i Norrköping
Landskapsarkitekt: AQ Arkitekter. Ansvarig arkitekt: Joakim Malmquist
Byggherre: Norrköping kommun
Juryns motivering
Med nya Hörsalsparken har en av stadens centrala platser åter integrerats i stadsväven. Projektet spänner mellan stadsbyggnad, konst och biologisk mångfald. Besökarna rör sig i nya mönster efter att två byggnader rivits och en trappa har anlagts. Trappan är både en del av det nya stråket och en plats för vistelse. Materialhanteringen är pedagogisk, vågad och utförd med stor precision. Vatten skapar en ljudkuliss mot trafikbullret, och landskapsarkitekten har på ett effektfullt sätt lyft fram platsens historia genom att synliggöra kyrkogårdsmuren. Gångrörelser leds varsamt diagonalt över platsen genom rader av perenner som på ett intrikat vis smälter samman till blommande fält. Här finns även hotell för insekter som kan pollinera blommorna.
Objekt: Parktorg
Var: Norrköping
Användning: Nytt stråk genom staden, mötesplats, vistelseyta att stanna till på.
Bakgrund: Tidigare ett slutet torg med stora sociala problem och gamla träd i dålig kondition. Ingår som ett led i en större stadsomvandling som syftar till att knyta ihop parken med viktiga handelsstråk.
När: 2015

fler bilder från Hörsalsparken på AQ hemsida.

länk till Sveriges Arkitekter´s hemsida och övriga vinnare

De övriga nominerade, 3 projekt nedan: 

Fristadstorget i Eskilstuna. 


Landskapsarkitekt: Ramböll Landskap och Plan. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt LAR/MSA Ulf Nordfjell

Byggherre: Umeå kommun

Juryns motivering
Den klassiska Rådhusparken, en viktig del i Umeås stadsplan, har efter snart ett sekel av bildominans nu fått en värdig avslutning mot älven. Parken möter med en egen identitet kulturhuset Väven utan att underordna sig byggnaden. Istället lyfts både byggnad och park genom ett släktskap i formspråk och färgsättning. Parkens intima karaktär och höga detaljeringsgrad bildar även en intressant kontrast till omgivande stadsmiljö. Färgsättning och materialval i beläggning och växtmaterial har ett norrländskt uttryck. Landskapsarkitektens signum är tydligt, men parken är samtidigt anpassad till platsen och har redan tagits i besittning av Umeborna. I en sekvens av parker längs älven med olika uttryck kommer Rådhusparken att vara den centrala pärlan.
Användning: Njuta av utsikten över älvrummet från sittplatserna på bryggan på promenaden längs älven.

Bakgrund: Del i kommunens strategi att tillgängliggöra och förädla staden närmast älven mellan broarna.

.......


Taklandskap på Sveavägen

Foto: Åke E:son Lindman
Landskapsarkitekt: Fojab Arkitekter. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Johan Paju

Byggherre: Diligentia

Juryns motivering

Ovanpå en kontorsbyggnad på Sveavägen blir drömmen om takträdgården ett av svaren på utmaningen om att bygga gröna täta städer. Med stor vilja, och en förmåga att vända utmaningar till kvaliteter och möjligheter, har landskapsarkitekt och beställare lyckats forma taket till en spännande, nutida mötesplats för allmänheten. Gestaltningen är avspänd, men ambitiös. Ett både enkelt och komplext ribbverk tar besökaren på en promenad runt platsen samtidigt som det håller människor på behörigt avstånd från kanten, silar vinden och skapar fantastiska utblickar över den omgivande staden. Takytan utanför ribbverket är täckt av låga och torktåliga växter som ska utvecklas över tid. De förstärker upplevelsen och bidrar till stadens biologiska mångfald.

Objekt: Taklandskap

Var: Stockholm

Användning: Mötesplats, utsiktsplats.

Bakgrund: Uppgiften var att skapa ett sedumtak på fastighetens tak, resultatet blev en nyskapande offentlig mötesplats.
När: 2015


.........

Fristadstorget i Eskilstuna. 

Foto: Göran Jonsson

Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson
Byggherre: Eskilstuna kommun
Juryns motiveringTorget har formats utifrån en stor förståelse för livet i staden. De många människor som rör sig över torget och det faktum att många väljer att stanna, visar att idén att skapa en mångfald av möjligheter för rörelse och vistelse fungerar. Cyklande barn vittnar om att platsen är trygg. Den har bevarats stor och öppen men samtidigt delats upp i ett antal mindre rum. Här finns väl tilltagna sittplatser av många olika slag. En vattenspegel intill en upphöjd grässlänt blir en rogivande plats. Scenen och den stora öppna ytan bereder möjlighet till aktivitet både vardag och fest. Torgets funktioner är väl genomtänkta och landskapsarkitekten har gjort smarta val som skapar aktivitet även på potentiella baksidor. Fristadstorget är en plats för alla.
Objekt: Torg
Var: Eskilstuna
Användning: Vistelse: vänta, fika, umgås, passera och mötas. Tillfälliga arrangemang.
Bakgrund: Fristadstorget var tidigare ett slitet, otillgängligt och otryggt torg. Efter mycket dialog har kommunen byggt om torget som ingår i en större upprustning av Eskilstuna centrum.
När: 2014

/Ann LaråsBlog Widget by LinkWithin

Inga kommentarer: